Obsługa prawna Dąbrowa Górnicza, Katowice, Chorzów

Obsługa prawna

Konsorcjum Prawno-Finansowe Raport Piotr Maciejewski świadczy obsługę prawną dla przedsiębiorców w dwóch formach:
  • bieżącej pomocy prawnej (związanej np. z obsługą konkretnego sporu sądowego czy kontraktu),
  • stałej pomocy prawnej świadczonej w siedzibie Klienta.

Obsługa prawna wykonywana jest we współpracy z adwokatami, radcami prawnymi, tłumaczami przysięgłymi, biegłymi rewidentami, rzeczoznawcami majątkowymi. Współdziałanie ze specjalistami w konkretnych obszarach problemowych zapewnia fachową i skuteczną pomoc prawną.

Zarówno bieżąca jak i stała pomoc prawna dotyczy wszystkich obszarów działalności przedsiębiorcy, a w szczególności:

Spraw rejestrowych – w tym zwłaszcza: udzielanie porad prawnych w zakresie doboru formy prowadzenia działalności, sporządzanie umów spółek cywilnych oraz spółek prawa handlowego, sporządzenie projektów uchwał, regulaminów, umów menedżerskich, prowadzenie dokumentacji rejestrowej oraz postępowań rejestrowych

Spraw pracowniczych – w tym zwłaszcza: przygotowywanie projektów umów o pracę, umów zlecenia, regulaminów pracowniczych, opiniowanie możliwości skutecznego wypowiedzenia umów o pracę, sporządzanie projektów umów o odpowiedzialności materialnej pracowników, reprezentacja w sporze z pracownikami

Sprawy handlowe – w tym zwłaszcza: negocjowanie kontraktów handlowych, opracowanie projektów umów handlowych, opiniowanie umow przedstawianych przez kontrahentów, zabezpieczanie kontraktów, rozwiązywanie sporów powstałych na tle kontraktów handlowych, w tym mediacje i spory sądowe

Sprawy sporne – prowadzenie wszelkich sporów sądowych oraz reprezentacja w postępowaniach administracyjnych we wszystkich sprawach związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa

Sprawy podatkowe – w tym zwłaszcza interpretacje przepisów podatkowych, reprezentacja przed organami skarbowymi

Podstawą świadczenia pomocy prawnej jest umowa z Klientem. W umowie tej szczegółowo określony jest zakres usług oraz wynagrodzenie. W przypadku stałej obsługi przedsiębiorców możliwe jest także zawarcie umowy o świadczenie pomocy prawnej z wynagrodzeniem ryczałtowym. Rozwiązanie to pozwala na optymalizację kosztów oraz zapewnienie Klientowi kompleksowej pomocy prawnej w bieżącej działalności firmy. Zaletą stałej współpracy jest z pewnością możliwość elastycznego dopasowania umowy do rzeczywistych potrzeb Klienta oraz niższe koszty usług w porównaniu z jednorazowym zleceniem.